فراخوان دکتری بدون آزمون دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 97-96

متقاضیان محترم، فرم زیر جهت ثبت نام شما در فراخوان دکتری بدون آزمون دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 97-96 تنظیم گردیده است.

دریافت فایل فراخوان دکتری

جدول رشته های دکتری (دریافت فایل)

جدول دانشگاه های مورد پذیرش(دریافت فایل)

جدول ارزشیابی داوطلبان(دریافت فایل)

فرم شماره 2 مربوط به دانشجویان سال آخر(دریافت فایل)

فرم درخواست و فرم فعالیت های علمی و پژوهشی(دریافت فایل)

لطفا با دقت نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید.

مشخصات شناسنامه

اطلاعات فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد

اطلاعات فارغ التحصیلی کارشناسی

مشخصات رشته گرایش مورد تقاضا به ترتیب اولویت

دریافت و تکمیل فرم های مربوط به ثبت نام

Text to Identify