مهلت ثبت نام در فراخوان دکتری دانشگاه خوارزمی سال تحصیلی 97-96 به پایان رسید

فراخوان دکتری بدون آزمون دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 97-96

متقاضیان محترم، فرم زیر جهت ثبت نام شما در فراخوان دکتری بدون آزمون دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 97-96 تنظیم گردیده است.

دریافت فایل فراخوان دکتری

جدول رشته های دکتری (دریافت فایل)

جدول دانشگاه های مورد پذیرش(دریافت فایل)

جدول ارزشیابی داوطلبان(دریافت فایل اصلاحیه جدول ارزشیابی)

فرم شماره 2 مربوط به دانشجویان سال آخر(دریافت فایل)

فرم درخواست و فرم فعالیت های علمی و پژوهشی(دریافت فایل)

لطفا با دقت نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید.