فراخوان کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 97-96

متقاضیان محترم، فرم زیر جهت ثبت نام شما در فراخوان کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 97-96 تنظیم گردیده است.

دریافت فایل فراخوان کارشناسی ارشد

جدول رشته های کارشناسی ارشد(دریافت فایل)

جدول دانشگاه های مورد پذیرش(دریافت فایل)

فرم شماره 1 مربوط به احراز رتبه(دریافت فایل)

فرم شماره 2 مربوط به دانشجویان سال آخر(دریافت فایل)

فرم شماره 3 مربوط به برگزیدگان علمی(دریافت فایل)

فرم شماره 4 مربوط به فعالیت علمی و پژوهشی(دریافت فایل)

لطفا با دقت نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید.

مشخصات شناسنامه

کارشناسی پیوسته

اطلاعات فارغ التحصیلی کارشناسی

مشخصات رشته گرایش مورد تقاضا به ترتیب اولویت

دریافت و تکمیل فرم های مربوط به ثبت نام

Text to Identify