دفتر استعداد درخشان- دکتری
فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون دانشگاه خوارزمی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) بدون آزمون دانشگاه خوارزمی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳  (دریافت فایل)


جدول رشته های دکتری (دریافت فایل)
فرم امتیاز دهی مصاحبه دکتری (دریافت فایل)
فرم شماره ۱ (دریافت فایل word)
فرم شماره ۲ مربوط به دانشجویان سال آخر(دریافت فایل word) 

نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعداد درخشان:
http://khu.ac.ir/find-22.8304.23119.fa.html
برگشت به اصل مطلب